รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน ปตท. 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล จากการทายผลกิจกรรม

ISUZU LAST DROPS CHALLENGE
น้ำมันไม่หมด…ไม่หยุดขับ! กับ บอย ปกรณ์

ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณกฤษเพชร เงินน้อย
2 คุณกฤษณะ ศรีสุข
3 คุณกัมปนาท พุทธะสุภะ
4 คุณกิตติศักดิ์ ประดับแก้ว
5 คุณกึ่งเพชร แสนคำ
6 คุณเกรียงศักดิ์ แพทย์รัตนกุล
7 คุณครรชิต ยะถาเทศ
8 คุณจักรกฤษณ์ สนองญาติ
9 คุณจักรภพ หงษาชุม
10 คุณจินตนา ทองศิลา
11 คุณจิรวัฒน์ พะกะยะ
12 คุณจุฬาลักษณ์ อารีเอื้อ
13 คุณชมชื่น แก้วศรีโวย
14 คุณชยพล ธีระพันธ์ศิลปิน
15 คุณชัชนันท์ เกตุอิทร์
16 คุณชัยชาญ ภูสกุล
17 คุณชุติมน ถามะพันธ์
18 คุณชูชาติ มาหมื่นไวย
19 คุณณัฐพงษ์ สาโรจน์
20 คุณณัฐพล กอกุลจันทร์
21 คุณณัฐพล พวงลำเจียก
22 คุณดนุพล บุญรักษา
23 คุณดาวรุ่ง นงภา
24 คุณตาณวี นามมูลตรี
25 คุณทรงศักดิ์ สังวิบุตร
26 คุณท๊อฟดี้ ไกรรัตน์
27 คุณทัศมาตร ประยูรชาญ
28 คุณทิพปภา ราชวงษ์
29 คุณธนพล เลี้ยงพรพรรณ
30 คุณธรรมพล ตั้งจิตรวัฒนสุข
31 คุณธราธร พิไลวรเพชร
32 คุณนภาพร พงศ์ศุภะมงคล
33 คุณนิพล พัดจะโป๊ะ
34 คุณบุญยกร รอดแก้ว
35 คุณประทีป อินตา
36 คุณประสิทธิชัย กล่ำจีน
37 คุณปรางค์ทิพย์ สุดตา
38 คุณปัญญาวุธ เดชอยู่เอี่ยม
39 คุณพงษ์ศักดิ์ พงศ์ประภาอำไพ
40 คุณนิดา สิทธิพรหม
41 คุณพลากร โครตสะขึง
42 คุณพัตร์พิมล ขอเสริมศรี
43 คุณพิชญสินี มากคี
44 คุณไพโรจน์ บุญปก
45 คุณไพรัตน์ อินทสิทธิ
46 คุณภัทรา ภาระรัตน์
47 คุณภานุวัฒน์ วงศ์เกษตรชัย
48 คุณภิรมย์ ปิ่นทอง
49 คุณรจิต โชติกุล
50 คุณละเอียด บูชา
51 คุณลำดวน แจ่มใสดี
52 คุณวชิรวิชญ์ จันภูงาม
53 คุณวรพจน์ ทองอินทร์
54 คุณวรวิทย์ ยิ่งยวด
55 คุณวันเดช โรจน์แก้ว
56 คุณวาสนา ริสมัน
57 คุณวิเชียร กาญจนถวัลย์
58 คุณวิชญ์ วรปกรณ์กิจ
59 คุณวิชัย พิศวงนุกุลกิจ
60 คุณวีระพล คำแว่ว
61 คุณวุฒิเดช อินทร์จันทร์
62 คุณวุฒิชัย สำเพียร
63 คุณวุฒิพงษ์ มาลัยเปีย
64 คุณศปริญญา เก็งวินิจ
65 คุณศรัณย์ อนุเกรียงไกร
66 คุณศรายุทธ แน่ประโคน
67 คุณศราวุธ วรรณพินทุ
68 คุณศิริชัย ประทีป ณ ถลาง
69 คุณศุภชัย คำหอม
70 คุณศุภวุฒิ ศิริจรรยา
71 คุณสงกรานต์ หลงพิมาย
72 คุณสมคิด ปีมา
73 คุณสมจิตร นาทอง
74 คุณสมหมาย เวชรัตน์
75 คุณสมหมาย วังสระ
76 คุณสราวุธ พงศ์รักธรรม
77 คุณสัญชัย เชนประโคน
78 คุณสัมฤทธิ์ มาแก้ว
79 คุณสิทธิชัย ยุระพันธ์
80 คุณสิริชัย เกียรติอำนวย
81 คุณสืบศักดิ์ เพ็งพวง
82 คุณสุไหมย๊ะ นิยมเดชา
83 คุณสุชาติ วรรณวิทย์
84 คุณสุติมา นวนงาม
85 คุณสุทิน พ้นภัย
86 คุณสุภัทรา สายจันทร์
87 คุณสุรกานต์ ศรีจันทร์
88 คุณสุวัฒน์ มาลัยติด
89 คุณอโนมา เรืองวารี
90 คุณอนงค์ แก้วประทับศรี
91 คุณอนุพงศ์ กันธง
92 คุณอภิชาติ บุญยอด
93 คุณอมเทพ แกล้วทนงค์
94 คุณอรวรรณ อำไพจิตร
95 คุณอรุณรุ่งฟ้า สังข์กูล
96 คุณอานันท์ ศรีโพธิ์อุ่น
97 คุณอำนาจ แพงเที่ยง
98 คุณอิรฟาน ตาสามา
99 คุณอุไรพร บุญล้อม
100 คุณอุษา ฤาษีประสิทธิ์

ท่านสามารถติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันที่อยู่ในการส่งจดหมาย มาที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด-บีโดยติดต่อ คุณชเนตตี, ณัฐนนท์, สิริวัฒน์ โทร. 0-2966-2127-9 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -17.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลไปถึงผู้โชคดีทุกท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ผู้โชคดีทุกท่านต้องติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์